Rekrutacja 2024/2025


Dokumenty dotyczące rekrutacji kandydatów do przedszkola ♦
 
 
 

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Cedrach Małych z oddziałami zamiejscowymi Trutnowy i Koszwały


W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola Samorządowego nr 2  w Cedrach Małych  z oddziałami zamiejscowymi Trutnowy i Koszwały określa się następujące terminy:

  1. Od 11 marca 2024r. do 19 kwietnia 2024r. (postępowanie uzupełniające do 29 maja 2024r.) – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola.
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach – do 26 kwietnia 2024r. (postępowanie uzupełniające do 7 czerwca 2024r.)
  3. 29 kwietnia 2024r. (postępowanie uzupełniające 10 czerwca 2024r.) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy będą dostępne w oddziałach przedszkolnych.
  4. Do 10 maja 2024r.(postępowanie uzupełniające do 17 czerwca 2024r.) – potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie pisemnego oświadczenia.

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA: Wniosek o potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola zostanie zamieszczony na stronie przedszkola 29.04.2024r. Jeśli dziecko zakwalifikowało się do przedszkola – wypełniony wniosek należy dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2024r. – brak wpłynięcia woli w w/w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

  1. 13 maj 2024r. (postępowanie uzupełniające 18 czerwca 2024r.) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Cedrach Małych

 

O nas

 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 leży na terenie Gminy Cedry Wielkie – w miejscowości Cedry Małe, na pięknych terenach żuławskich. Od stycznia 1991 roku Przedszkole zostało przekazane pod Urząd Gminy w Cedrach Wielkich. Przedszkole jest placówką publiczną. Mieści się w budynku parterowym z poddaszem zaadoptowanym na mieszkania osób prywatnych. Budynek przedszkolny jest modernizowany i dostosowany do potrzeb dzieci i funkcjonalności placówki. W przedszkolu znajdują się trzy sale przeznaczone do zajęć dydaktycznych, zabaw, zajęć ruchowych, rytmiczno – umuzykalniających, tanecznych, a także uroczystości przedszkolnych.

Placówka jest dobrze zaopatrzona w meble i urządzenia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Przedszkole jest dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, książki. W salach zajęć znajdują się stałe kąciki zainteresowań: kącik lalek, kącik fryzjerski, kącik książki, kącik przyrodniczo- badawczy, sklepik, kącik muzyczny, kącik plastyczny, kącik kuchenny, kącik sportowy. Oprócz kącików stałych urządzane są wspólnie z dziećmi kąciki okresowe związane z opracowywanymi w danym okresie zagadnieniami. Miejscem umożliwiającym zaspokajanie aktywności ruchowej jest ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt terenowy: drabinki, zjeżdżalnię, ruchomy most itp.
 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Cedrach Małych jest czynne od pon-pt w godzinach 6.30-16.30.  W oddziale w Cedrach Małych są dwie grupy przedszkolne:
Grupa ” Złote rybki”
Grupa „Delfinki”
 
Oddział  zamiejscowy Trutnowy „Pszczółki”, „Motylki” – czynny od pon-pt w godz. 6.30-16.30.
Oddział zamiejscowy  Koszwały „Koniki morskie” – czynny od pon-pt w godz. 9.00-14.00
 

 
 

Główną formą aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa, która stymuluje dynamiczny i wielostronny rozwój osobowości dziecka. Jest także źródłem zdobywania wiedzy o świecie, przejmowania od ludzi zwyczajów społecznego zachowania, gromadzenia doświadczeń, rozwijania własnych zainteresowań. Odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe : rytmika, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, tańce, religia, nauka języka angielskiego, zajęcia z psychologiem .
Praca dydaktyczna odbywa się zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program  Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo” .Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim” wydawnictwa WSiP.

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwia dzieciom doskonalenie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Dbamy o klimat naszego przedszkola, aby dzieci czuły się w nim bezpiecznie. Tworzymy dzieciom warunki do łatwiejszej adaptacji w przedszkolu. Realizujemy jasno określony system wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach takich jak: prawda, szczerość, przyjaźń, sprawiedliwość, szacunek dla drugiego człowieka, jego wytworów i otaczającego świata.

Nasze hasło: „ Dobro dziecka jest naszym najwyższym celem”

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Cedrach Małych zatrudnia nauczycieli mających wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.
 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 
„MOTYLKI”
mgr Joanna Reiter – nauczyciel mianowany
 
„DELFINKI”
licencjat Karolina Rajek  – nauczyciel początkujący
Bożena Weiher – pomoc nauczyciela
 
„ZŁOTE RYBKI”
mgr Bożena Piasecka– nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Kasjaniuk – nauczyciel mianowany
 
„PSZCZÓŁKI”
mgr Monika Bereza – nauczyciel dyplomowany, p.o. dyrektora przedszkola
mgr Barbara Jost – nauczyciel mianowany, logopeda
Anna Kijak – pomoc nauczyciela
 
„KONIKI MORSKIE”
mgr Ewa Adamczyk – Szczykutowicz – nauczyciel mianowany, logopeda
Karolina Cydzik – pomoc nauczyciela
 
dr Dominika Myślińska- nauczyciel mianowany, psycholog
mgr Julia Dragan – nauczyciel początkujący, pedagog specjalny

Irena Wysocka – kucharka
Monika Wiśniewska – intendent
Joanna Jędrzejczyk – pracownik obsługi
Wioleta Kozyra – pracownik obsługi
Sabina Kozyra – pracownik obsługi

Plan zajęć

Ramowy rozkład dnia w grupach:

  „ZŁOTE RYBKI”

„PSZCZÓŁKI”

6.30–8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8.00–8.30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.     Zabawy z językiem angielskim.

8.30–9.00 Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9.00–9.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

9.15–10.15 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.15–11.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych.

11.15–11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11.30–12.00 Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00- 12.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

12.15–12.45 Relaks, odpoczynek dzieci, czytanie i słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Zajęcia dodatkowe.

12.45–13.30 Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-‑stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

13.30–13.45 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

13.45- 14.00 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.20–16.30 Zabawy samodzielne wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna i wyrównawcza. Gry i zabawy stolikowe. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.


Ramowy rozkład dnia w grupach:

                „DELFINKI”

                 „MOTYLKI”

 

6.30–8.30 Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Zabawy z językiem angielskim. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Praca indywidualna z dzieckiem.

8.30–9.00 Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9.00–9.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

9.15–10.00 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.00–11.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.15–11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

11.30–12.00 Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00–12.15 Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.

12.15–13.15 Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie bajek,muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Zajęcia dodatkowe.

13.15-13.30  Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

13.30–14.00  Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.00–16.30 Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.


UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu.

Kontakt

Przedszkole Samorządowe Nr 2 Cedry Małe

Ul. Wiślana 11/4
83-020 Cedry Wielkie
tel/fax 58 683 62 01
 
Oddział zamiejscowy w Koszwałach, 
ul. Lipowa 15
83-011 Koszwały
Kontakt:  513-781-753
 
Oddział zamiejscowy w Trutnowach,
ul. Św. Piotra i Pawła 3
83-020 Cedry Wielkie
Kontakt :  513-808-790

ORGAN PROWADZĄCY

ORGAN NADZORUJĄCY